Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkola nr 114 w Warszawie

Status prawny lub forma prawna

Przedszkole Nr 114  jest Przedszkolem Publicznym.

Siedzibą przedszkola
jest budynek przy ul. Langiewicza 1/3.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Przedszkole działa na podstawie:

  • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 roku z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
  • Aktu założycielskiego,
  • Statutu Przedszkola.


Przedszkole zostało powołane 1 września 1958 roku.
Pierwsza siedziba Przedszkola mieściła się przy ulicy Słowiczej, potem przeniosło się do budynku przy ul. Filtrowej 62, a od 1960 roku rozpoczęło działalność przy ul. Nowowiejskiej 39a.
W roku 1991 uchwałą Nr 187 Rady Dzielnicy Ochota z dnia24.07.1991 roku Przedszkole przeniosło się do budynku przy ul. Langiewicza 1/3 – obecnej siedziby placówki.

Ustalona nazwa używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu to:

Przedszkole 114
02-071 Warszawa
ul. Langiewicza 1/3
tel./fax 0228251194


Zakres działania Przedszkola określa
Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991(Dz. U Nr 95 poz.425 z 1991 roku z późniejszymi zmianami

Statut Przedszkola Nr 114

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15 stycznia 1993 roku i Uchwałą Rady Przedszkola z dnia 25 stycznia 1993 roku 

Pokaz informacje o atrykule

bip.gov.pl