Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkola nr 114 w Warszawie

Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organami przedszkola są:

 1. dyrektor przedszkola,
 2. rada pedagogiczna,
 3. rada rodziców, których zasady pracy i współdziałania określają oddzielne regulaminy


Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola
i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
Do rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do danego oddziału.
Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
Członkowie rady rodziców wybierani są, co roku podczas zebrań grupowych rodziców.
W skład rady rodziców wchodzi 4 członków - po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy.

Do kompetencji rady rodziców należy:

 1. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną
  1. programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci,
  2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
    
 2. Opiniowanie
  1. oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego,
  2. zestawu programów wychowania przedszkolnego i podręczników
  3. programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania
  4. projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola


Rada rodziców może występować do rady przedszkola, rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną programu, o którym mowa w punkcie 6 podpunkt A programy te ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszu określa regulamin działalności rady rodziców.

Dyrektor przedszkola
wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
 

 1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.
 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem


Dyrektor przedszkola posiada następujące kompetencje:

 1. Kieruje placówką
  • sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro - zdrowotne,
  • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, ale także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem do niego należącym,
  • realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców,
    
 2. Przewodniczy radzie pedagogicznej:
  • przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady pedagogicznej,
  • wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez radę pedagogiczną, niezgodnych z prawem, zawiadamiając o tym organ prowadzący i Kuratorium Oświaty
    
 3. Jest organem administracji oświatowej:
  • Wydaje decyzję w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,
  • Organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
    
 4. Odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola.
  • Opracowuje ramowy plan dnia,
  • Opracowuje Plan rozwoju placówki
    
 5. Inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola:
  • Zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
  • Zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela,
  • Ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu,
  • Opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • Tworzy nauczycielom warunki do podjęcia doskonalenia zawodowego
    
 6. Sprawuje nadzór pedagogiczny:
  • Planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy przedszkola,
  • Inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,
  • Przekazuje raport o jakości pracy przedszkola radzie pedagogicznej, radzie rodziców,
  • Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,
  • Ocenia pracę nauczycieli,
  • Opracowuje program poprawy efektywności pracy,
  • Przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
    
 7. Jest pracodawcą i kierownikiem zakładu:
  • Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
  • Organizuje pracę przedszkola, opracowuje regulamin pracy.
  • Opracowuje projekt arkusza organizacyjnego przedszkola,
  • Tworzy fundusz i opracowuje regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • Występuje w sprawach odznaczeń, nagród kuratora, ministra dla nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w placówce po zasięgnięciu opinii określonych organów przedszkola,
  • Opracowuje projekt planu finansowego przedszkola. Ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych,
  • Tworzy roczny plan finansowy środków specjalnych,
  • Właściwie gospodaruje mieniem placówki,
  • Stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w przedszkolu,
  • Zawiesza zajęcia, powiadamiając o tym organ prowadzący, jeżeli temperatura w salach dziecięcych jest niższa niż 18ºC,
  • Prowadzi dokumentację kancelaryjno – archiwalną,
    
 8. Jest upoważniony do opublikowania w drodze własnego zarządzenia tekstu jednolitego statutu


W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współpracuje z radą pedagogiczną, rada rodziców, radą przedszkola, a w szczególności:

 1. Zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,
 2. W przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola


Rada pedagogiczna
jest organem kolegialnym
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
Przewodniczącym rady jest dyrektor przedszkola.
Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:

 1. Uchwalanie, zatwierdzanie i ustalanie:
  1. uchwalanie programu wychowawczego i profilaktycznego przedszkola,
  2. podejmowanie uchwał upoważniających dyrektora przedszkola do skreślenia dziecka z listy wychowanków,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu
    
 2. Opiniowanie:
  1. opiniowanie organizacji pracy placówki, w tym ramowego rozkładu dnia,
  2. opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola,
  3. opiniowanie przedszkolnego zestawu programów,
  4. opiniowanie wniosków dyrektora przedszkola, o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  5. opiniowanie propozycji dyrektora przedszkola, w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych
  6. wydawanie opinii w sprawie kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola,
  7. opiniowanie bezkonkursowego powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola przez organ prowadzący
    
 3. Wnioskowanie:
  1. wnioskowanie o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.
    
 4. Wykonywanie innych czynności:
  1. uchwalanie zmian i opracowywanie projektu statutu przedszkola,
  2. wykonywanie zadań rady szkoły, gdy ta nie została powołana.


Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem - przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.
Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin.

Organy przedszkola
(dyrektor placówki, rada pedagogiczna., rada przedszkola i rada rodziców) ściśle współpracują ze sobą przez co zapewniają

 1. właściwe wypełnianie własnych kompetencji,
 2. bieżącą wymianę informacji,
 3. systematyczną, stabilną, wysokiej jakości pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą realizowaną w placówce.

Pokaz informacje o atrykule

bip.gov.pl