Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkola nr 114 w Warszawie

Pracownicy, ich zadania i obowiązki

 

W przedszkolu zatrudnienia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami)

Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za powierzone jego opiece dzieci,

Do obowiązków nauczyciela należy:

 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem podczas wycieczek i spacerów,
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci ich zdolności i zainteresowania,
 • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem. Ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc medyczną, psychologiczną i logopedyczną.
 • prowadzenie zajęć indywidualnych z dziećmi z grup dyspanseryjnych,
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
 • stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego. Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie różnorodnych pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
 • eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
 • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z realizowanego programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i postępów w rozwoju,
 • realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
 • czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,
   
 1. Nauczyciel prowadzi pracę systematycznie zgodnie z planem rocznym i planami   miesięcznymi,
 2. Nauczyciel prowadzi dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania, działalności  wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 3. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej  ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowo – naukowych
 4. Nauczyciel ma prawo do doskonalenia zawodowego, 
 5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
  1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,
  2. ujednolicenie metod wychowawczych,
  3. rozwijanie zdolności zaobserwowanych u dziecka,
  4. ustalenia form pomocy dzieciom mniej zdolnym,
  5. włączenia rodziców w działalność przedszkola.
 6. Nauczyciel szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa 
 7. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
  1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,
  2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
  3. włączenia rodziców w działalność przedszkola
 8.  Codzienną pracę nauczycieli wspierają specjaliści zatrudnieni w przedszkolu:
  1. psycholog
  2. logopeda
  3. lekarz pediatra


Do zadań logopedy należy
:

 1. diagnozowanie dzieci, poprzez prowadzenie badań przesiewowych,
 2. systematyczne prowadzenie indywidualnych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi,
 3. rozpowszechnianie działań profilaktycznych,
 4. organizowanie spotkań z rodzicami, celem szerzenia wiedzy logopedycznej,
 5. wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci
 6. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Inni pracownicy przedszkola wypełniają zadania administracyjne i obsługowe, a szczególności:

KIEROWNIK GOSPODARCZY wykonuje prace związane z całością spraw   administracyjno – gospodarczych.

Do jego obowiązków należy:

 • sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętów przedszkolnych,
 • załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w używalności pomieszczeń i sprzętów przedszkolnych (remonty i konserwacje)
 • zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt,
 • nadzorowanie przyrządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych,
 • sporządzanie jadłospisów,
 • prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodziców oraz w posiedzeniach rady pedagogicznej,
 • zbieranie odpłatności od rodziców i odprowadzanie jej,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji placówki.

 

KUCHARKA obowiązana jest

 • przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,
 • przyjmować produkty z magazynu i kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych /dbać o ich racjonalne zużycie/
 • prowadzić magazyn podręczny,
 • utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych,
 • brać udział w układaniu jadłospisu,
 • pobierać próby żywieniowe, opisywać je w odpowiednich warunkach,
 • wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji placówki.

 

POMOC KUCHARKI obowiązana jest:

 • pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków,
 • utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne,
 • załatwiać zlecone czynności związane z zakupami i dostarczaniem produktów żywnościowych,
 • wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy placówki


WOŹNA ODDZIAŁOWA
obowiązana jest

 • utrzymywać we wzorowej czystości przydzielone przez dyrektora pomieszczenia /sprzątanie, mycie okien, wietrzenie i trzepanie pościeli dziecięcej, mycie zabawek/
 • rozkładać i składać leżaki,
 • przynosić z kuchni i rozdawać posiłki oraz pomagać przy karmieniu dzieci,
 • pomagać przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci,
 • otaczać specjalną troską dzieci przebywające w pomieszczeniach sanitarnych /umywalni, ubikacji/,
 • zmywać naczynia po każdym posiłku,
 • stosować środki odkażające /chlor/,
 • wykonywać inne polecenia dyrektora wynikające z organizacji pracy placówki

 

POMOC NAUCZYCIELA obowiązana jest

 • spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci zlecone przez nauczycielkę lub wynikające z organizacji dnia,
 • pomagać nauczycielce w przygotowaniu pomocy do zajęć,
 • utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia,
 • wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji placówki

 

DOZORCA obowiązany jest

 • strzec mienia placówki,
 • utrzymywać w czystości teren wokół budynku przedszkolnego,
 • dbać o zieleń w ogrodzie
 • utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia,
 • wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji placówki
   

Pokaz informacje o atrykule

bip.gov.pl