Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkola nr 114 w Warszawie

Tryb działania

Tryb działania Przedszkola określa:

Ustawa z dnia 7.09.1991r o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2018 roku poz 1457 z póź. zm.)

Ustawa Prawo Oświatowe (Dz. U z 2018 roku poz.996 z póź. zm)

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967 z póż. zm.)

Statut Przedszkola

Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdzany przez Burmistrza Dzielnicy na każdy rok szkolny

Regulamin Przedszkola  uchwalony i przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną.

Pokaz informacje o atrykule

bip.gov.pl