Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkola nr 114 w Warszawie

Status prawny lub forma prawna

Przedszkole Nr 114  jest Przedszkolem Publicznym.

Siedzibą przedszkola
jest budynek przy ul. Langiewicza 1/3.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Przedszkole działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7.09.1991 roku o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2018 r poz. 1457 z póź. zm.)
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r poz. 996 z póź. zm.)
  • Aktu założycielskiego,
  • Statutu Przedszkola.


Przedszkole zostało powołane 1 września 1958 roku.
Pierwsza siedziba Przedszkola mieściła się przy ulicy Słowiczej, potem przeniosło się do budynku przy ul. Filtrowej 62, a od 1960 roku rozpoczęło działalność przy ul. Nowowiejskiej 39a.
W roku 1991 uchwałą Nr 187 Rady Dzielnicy Ochota z dnia24.07.1991 roku Przedszkole przeniosło się do budynku przy ul. Langiewicza 1/3 – obecnej siedziby placówki.

Ustalona nazwa używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu to:

Przedszkole 114
02-071 Warszawa
ul. Langiewicza 1/3
tel./fax 0228251194


Zakres działania Przedszkola określa
Ustwa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z póź. zm.), Ustawa z dnia 7.09.1991 roku o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2018r poz 1457 z póź. zm.)


Statut Przedszkola Nr 114

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 listopada 2017 roku.

 

Pokaz informacje o atrykule

bip.gov.pl