Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkola nr 114 w Warszawie

Przedmiot działania i kompetencje

Przedszkole działania swoje opiera na Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, która opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Celem wychowania przedszkolnego jest

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci, ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.


Powyżej wskazane cele wychowawcze są realizowane w formie edukacji zintegrowanej opartej na następujących obszarach edukacyjnych:

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i z dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
 • wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,
 • wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń,
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie, patriotyczne.


Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wzbogacanego programami autorskimi zatwierdzanymi w trybie przewidzianym przepisami prawa.

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych placówki, a w szczególności:

 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
 2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
 3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
 4. współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
 5. zatrudnia, w miarę możliwości, specjalistów (psychologa, logopedę, lekarza pediatrę) zapewniając stałą konsultację i pomoc.

Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny , a w szczególności:

 1. stymuluje rozwój dzieci,
 2. otacza dzieci opieką lekarską i psychologiczną,
 3. ułatwia kontakt z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
 4. przyzwyczaja do racjonalnego trybu życia


W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom pomoc psychologiczną i pedagogiczną poprzez:

 • diagnozowanie środowiska wychowanków,
 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb każdego dziecka i umożliwianie ich zaspokajania,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
 • wspieranie dziecka uzdolnionego, e. wspieranie dziecka z trudnościami,
 • podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego przedszkola,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród przedszkolaków, nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) dziecka,
 • wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne, i. dostosowywanie wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, j. wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,


W przedszkolu, w miarę potrzeb jest organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka.

Pokaz informacje o atrykule

bip.gov.pl