Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkola nr 114 w Warszawie

Rejestr Danych Osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako RODO)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), uprzejmie informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Państwa dzieci jest Przedszkole
nr 114 w Warszawie, z siedzibą przy ul. M. Langiewicza 1/3, 02-071 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola – Ewę Grzeszczyk Młynarska

2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Kamilę Kutyła - Szpindler oraz jego Zastępcę Agnieszkę Falborską, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazane powyżej.

3.    Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dzieci w zakresie i celach związanych z realizacją celów statutowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dzieci w innych celach i w zakresie  szerszym niż jest on określony w przepisach prawa, wymaga oddzielnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

4.    Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:

·         osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

·         podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

·         Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dzieci mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

6.    Pana/Pani dane osobowe i dane osobowe dzieci będą przechowywane/przetwarzane:

·         w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji oraz po tym czasie, zgodnie z zasadami archiwizacji.

7.    Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

8.    Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9.    Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

 

 

 

 

Pokaz informacje o atrykule

bip.gov.pl